Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, při pořizování výpisů a kopií upravuje zákon
č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, a to § 65 a násl.

Do zdravotnické dokumentace má právo nahlížet a o její kopie žádat:
1. pacient sám
2. zákonný zástupce pacienta, opatrovník, zmocněnec na základě plné moci
3. osoba určená pacientem (ve formuláři Souhlas s přijetím do ústavní péče při příjmu k hospitalizaci),
4. osoba blízká – pouze v následujících případech:
a) pokud žijící pacient nemohl s ohledem na svůj zdravotní stav určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu a je to v zájmu pacienta,
b) jde-li o zdravotnickou dokumentaci zemřelého pacienta (pokud pacient za života nevyslovil zákaz podávání informací této osobě),
5. další oprávněné subjekty – Policie ČR, soudy atd. (při splnění zákonných podmínek).
Osobou blízkou se rozumí:
- příbuzný v řadě přímé (syn, dcera, otec, matka),
- sourozenec a manžel nebo partner,
- jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Též jsou to i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Jak žádat o nahlížení do zdravotnické dokumentace, event. o pořizování kopií?
- Nahlížení do zdravotnické dokumentace a případné kopie malého rozsahu (cca do 2 listů, např. pouze propouštěcí zpráva apod.) žádejte ústně přímo na oddělení ošetřujícího lékaře nebo primáře.
- Nahlížení do zdravotnické  dokumentace a kopie většího rozsahu žádejte písemně ředitele nemocnice nebo prostřednictvím oddělení zdravotních pojišťoven nemocnice.

Nahlížení do dokumentace je možné pouze za přítomnosti zdravotnického pracovníka a nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb. Na pořízení kopií má nemocnice lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti. Náklady na pořízení kopií, event. jejich zaslání jsou hrazeny žadatelem dle platného Ceníku. Kopie budou vydány až po uhrazení nákladů souvisejících s pořízením kopií a jejich zasláním (platba na pokladně nemocnice).


K ověření totožnosti žadatele je nutné předložit:
- občanský průkaz, popř. cestovní pas,
- u osob blízkých dále kopii rodného, event. oddacího listu, které doloží vztah k pacientovi (manžel, otec atd.) nebo čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi (druh/družka).

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti