Seznam SOP - Pracoviště hematologie a transfuzní služby

Seznam SOP:

 • SOP č. 1  Pracovní postupy v evidenci dárců krve
 • SOP č. 2  Pracovní postup v odběrové laboratoři
 • SOP č. 3  Pracovní postup lékaře transfuzního oddělení
 • SOP č. 4  Pracovní postup v odběrovém boxu
 • SOP č. 5  Odpočívárna dárců krve
 • SOP č. 6  Zpracování krveSOP č. 7  Propouštění transfůzních přípravků
 • SOP č. 8  Propouštění,hodnocení a konfirmace výsledků HCV Ag-Ab
 • SOP č. 9  Propouštění,hodnocení a konfirmace výsledků HIV Ag-Ab
 • SOP č. 10 Propouštění,hodnocení a konfirmace výsledků HBsAg
 • SOP č. 11 Vyšetřování,hodnocení a konfirmace testu na lues /celkové protilátky metodou Syphilis Total antipody EIA/
 • SOP č. 13 Příprava plasmy pro klinické použití
 • SOP č. 15 Pracovní postup v evidenci dárců krve-evidence výsledků předepsaných testů Evidence pro ČČK
 • SOP č. 21 Práce ve skladu vaků
 • SOP č. 23 Výdej TP a KD na oddělení nemocnice,přeprava TP do jiných zdrav.zařízení
 • SOP č. 41 Počítání leukocytů v Nageottově komůrce
 • SOP č. 49 Příjem TP a KD z jiných zdrav.zařízení
 • SOP č. 50 Validace transfůzního IS
 • SOP č. 51 Vnější a vnitřní audity
 • SOP č. 52 Specifikace
 • SOP č. 53 Standard kvality
 • SOP č. 55 Organizační řád HTO NTGM Hodonín,p.o.
 • SOP č. 57 Provozní řád transfuzního oddělení NTGM Hodonín,p.o.
 • SOP č. 63 Oprávnění k výdeji TP a KD
 • SOP č. 69 Manipulace se štítky
 • SOP č. 70 Kontrolované parametry u TP, četnost kontrol a mezní hodnoty
 • SOP č. 71 Vyšetření dárců krve – virové markery, syphilis
 • SOP č. 72 Kontrola teploty při skladování transfuzních přípravků /teplotní mapy/
 • SOP č. 77 Trans Net
 • SOP č. 79 Podmínky přepravy TP
 • SOP č. 83 Návod k obsluze centrifugy ZK 510
 • SOP č. 87 Kontrola přesnosti odběrových vah BS-1000
 • SOP č. 91 Návod k obsluze laboratorních, stolních centrifug
 • SOP č.101 Bagpress BIO 45
 • SOP č.102 Návod k obsluze velkoobjemové chlazené centrifugy KR 4,22

Seznam SOP - postupy:

 • SOP č. 1  Pracovní postup v evidenci dárců krve
 • SOP č. 2  Pracovní postup v odběrové laboratoři
 • SOP č. 3  Pracovní postup lékaře transfuzního oddělení
 • SOP č. 4  Pracovní postup v odběrovém boxu
 • SOP č. 5  Odpočívárna dárců krve
 • SOP č. 6  Zpracování krve
 • SOP č. 7  Propouštění transfuzních přípravků
 • SOP č. 8  Vyšetření, hodnocení a konfirmace výsledků HCV Ag-Ab /Automatický analyzátor EVOLIS/
 • SOP č. 9  Vyšetřování, hodnocení a konfirmace výsledků HIV Ag-Ab/Automatický analyzátor EVOLIS/
 • SOP č.10 Vyšetřování, hodnocení a konfirmace výsledků BsAg /automatický Analyzátor- EVOLIS/
 • SOP č.11 Vyšetřování, hodnocení a konfirmace testu na lues / celkové protilátky metodou Syphilis Total antibody EIA/
 • SOP č.13 Příprava plasmy z plné krve pro klinické použití
 • SOP č.15 Pracovní postup v evidenci dárců krve - evidence výsledků předepsaných testů, evidence pro ČČK
 • SOP č.16 Práce v příjmové laboratoři
 • SOP č.18 Pracovní postup v imunohematologické laboratoři
 • SOP č.19 Pracovní postup v hematologické laboratoři
 • SOP č.20 Pracovní postup v koagulační laboratoři
 • 20/1-20/15 Automatický analyzátor SYSMEX CA 1500 – jednotlivé šetřovací metody
 • SOP č.21 Práce ve skladu vaků
 • SOP č.22 Práce v umývárně skla
 • SOP č.23 Výdej transfuzních přípravků a krevních derivátů na oddělení nemocnice, přeprava TP do jiných zdravotnických zařízení
 • SOP č.24 Screening protilátek: a/ zkumavková metoda b/ gelový systém DiaMed
 • SOP č.25 Přímý Coombsův test
 • SOP č.26 Test kompatibility: a/ zkumavková metoda b/ gelový systém DiaMed
 • SOP č.27 Vyšetření významných antigenů Rh systému -  DiaClon Anti-CDE, -C,-E,-c,-e / monoklonální IgM protilátky/
 • SOP č.28 Vyšetření chladových protilátek
 • SOP č.29 DiaClon Anti-A, Anti-B, Anti-AB / monoklonální IgM protilátka pro zkumavkovou a sklíčkovou metodu/
 • SOP č.30 Vyšetření: DiaClon Anti-D Complete / monoklonální IgM protilátka/DiaClon Anti-D / monoklonální IgM a IgG protilátky/ - pro sklíčkovou a zkumavkovou metodu
 • SOP č.32 Stabilní kapalná bromelinová reagencie pro enzymové testy – vyšetření kompatibility, detekce a identifikace protilátek
 • SOP č.33 Určení podskupiny: Al na erytrocytech - anti-Al Lecitin,zkumavkový test A2 na erytrocytech - anti-H Lecitin, zkumavkový test
 • SOP č.34 Stanovení antigenu Kell / Kel l/ Monoklonální IgM protilátka, pro zkumavkový a sklíčkový test
 • SOP č.35 Detekce a identifikace protilátek, zkouška kompatibility, průkaz senzibilizace erytrocytů in vivo,detekce antigenu na ery
 • SOP č.36 Vnitřní denní kontrola kvality „ ID-Internal Quality Control“
 • SOP č.37 Vyšetření KO + differenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru SYSMEX K 4500
 • SOP č.38 Vyšetření retikulocytů
 • SOP č.39 Vyšetření alkalické fosfatázy v neutrofilech
 • SOP č.40 Vyšetření LE buněk
 • SOP č.41 Počítání leukocytů v Nageottově komůrce
 • SOP č.44 Vyšetření rekalcifikačního času plasmy
 • SOP č.45 Vyšetření krvácivosti
 • SOP č.46 Stanovení osmotické rezistence erytrocytů
 • SOP č.48 Objednávka a dodávka odběrového materiálu na HTO
 • / proškolení personálu lékárny NTGM Hodonín/
 • SOP č.49 Příjem transfuzních přípravků a krev. derivátů z jiných zdravotnických zařízení
 • SOP č.50 Validace transfuzního IS
 • SOP č.51 Vnější a vnitřní audity
 • SOP č.52 Specifikace odběrového materiálu a reagencií
 • SOP č.53 Standart kvality
 • SOP č.54 Plán pracoviště
 • SOP č.55 Organizační řád HTO NTGM Hodonín - " pavouk"
 • SOP č.56 Provozní řád hematologie a imunohematologie NTGM Hodonín
 • SOP č.57 Provozní řád transfuzního oddělení NTGM Hodonín
 • SOP č.58 Dokumentační řád HTO NTGM Hodonín
 • SOP č.59 Reklamační řád HTO NTGM Hodonín
 • SOP č.60 Metrologický řád HTO NTGM Hodonín
 • SOP č.61 Provozní řád, hygienicko-epidemiologický režim HTO NTGM Hodonín
 • SOP č.62 Vnitřní předpis pro případ havárie
 • SOP č.63 Oprávnění k výdeji TP a KD
 • SOP č.64 Coombs – control IgG
 • SOP č.65 DiaClon Rh-Control / pro zkumavkovou a sklíčkovou metodu/
 • SOP č.66 Vyšetření Du varianty / ID-Internal Quality Control /
 • SOP č.67 Vznik, revize a archivace řízené dokumentace
 • SOP č.68 Adaptační proces u nových pracovníků HTO NTGM Hodonín
 • SOP č.69 Manipulace se štítky
 • SOP č.70 Kontrolované parametry u TP,četnost kontrol a mezní hodnoty
 • SOP č.71 Screening protilátek testovacími erytrocyty,DiaCell I+II a DiaCell I+II+III
 • SOP č.72 Kontrola teploty při skladování transfuzních přípravků /teplotní mapy
 • SOP č.75 Odběrová laboratoř / centrální odběr biolog. vzorků/
 • SOP č.76 Nakládání a skladování nebezpečných látek – 96% líh, hobenzin, kyselina chromsírová
 • SOP č.77 Trans Net
 • SOP č.78 Vyřizování stížností nebo jiných zpětnovazebných podnětů
 • SOP č.79 Podmínky přepravy transfuzních přípravků
 • SOP č.80 Nakládání se vzorky krve a výsledky vyšetření v laboratořích hematologie a TS
 • SOP č.81 STATIM vyšetření, telefonická žádost o vyšetření

Seznam SOP - postupy práce, řády, nařízení:

 • SOP č. 2  Centrální příjem vzorků / CPV/
 • SOP č. 3  Výdej výsledků z pracovišť OLM
 • SOP č. 16 Práce v příjmové laboratoři
 • SOP č. 18 Pracovní postupy v imunohematologické laboratoři
 • SOP č. 19 Pracovní postupy v hematologické laboratoři
 • SOP č. 20 Pracovní postupy v koagulační laboratoři
 • SOP č. 22 Postup práce v umývárně skla
 • SOP č. 48 Objednávka a dodávka odběrového materiálu na OLM
 • SOP č. 54 Plán pracoviště hematologie a TS
 • SOP č. 55/1 Organizační řád OLM NTGM Hodonín,p.o.
 • SOP č. 55/2 Organizační řád pracoviště hematologie a TS
 • SOP č. 56 Provozní řád hematologie a imunohematologie NTGM Hodonín,p.o.
 • SOP č. 58 Dokumentační řád HTO NTGM Hodonín,p.o.
 • SOP č. 59 Reklamační řád HTO NTGM Hodonín,p.o.
 • SOP č. 60 Metrologický řád HTO NTGM Hodonín,p.o
 • SOP č. 61 Provozní řád HTO NTGM Hodonín,p.o.
 • SOP č. 62 Vnitřní předpis pro případ havárie
 • SOP č. 67 Vznik,revize a archivace řízené dokumentace
 • SOP č. 68 Adaptační proces u nových pracovníků HTO NTGM Hodonín,p.o.
 • SOP č. 75 Odběrová laboratoř /centrální odběr biolog. vzorků/
 • SOP č. 76 Nakládání a skladování nebezpečných látek- 96% líh,lihobenzin,kys.chrom
 • SOP č. 78 Vyřizování stížností nebo jiných zpětnovazebních podnětů
 • SOP č. 80 Nakládání se vzorky krve a výsledky vyšetření v lab. hematologie a TS
 • SOP č. 81 STATIM vyšetření,telefonická žádost o vyšetření
 • SOP č. 84 Hodnocení pracovníků OLM /pracovníci vedení,staniční laboranti/
 • SOP č. 85 Hodnocení pracovníků hematologie a TS
 • SOP č. 86 Klíčové funkce OLM
 • SOP č. 88 Sanitace a údržba chladících a mrazících zařízení
 • SOP č. 82 Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů
 • SOP č. 90 Údržba a čištění laboratorních centrifug
 • SOP č. 92 Likvidace biologického / potenciálně infekčního/ odpadu
 • SOP č. 93 Postup při zjištění patologického výsledku
 • SOP č. 94 Předběžné sdělení výsledku
 • SOP č. 95 Předkládání výsledků
 • SOP č. 96 Předpis pro zavádění nové metody
 • SOP č. 97 Řízení neshod
 • SOP č. 98 Seznam pracovníků oprávněných uvolňovat a schvalovat výsledky vyšetření na pracovišti hematologie a TS
 • SOP č. 99 Práce s nemocničním IS
 • SOP č. 100 Kalibrace a kontroly měřidel/ termíny kalibrací, kontrol, kritéria pro vyřazení/
 • SOP č. 103 Návod k obsluze horkovzdušného sterilizátoru HS 202A

Příloha: Pracovní řád Nemocnice TGM Hodonín p.o., Organizační řád Nemocnice TGM Hodonín p.o.Veřejné sbírky

Dne 1. 2. 2018 byla vyhlášená nová veřejná sbírka na shromáždění finančních prostředků na obměnu zdravotnické techniky. Finanční prostředky mohou být vkládány na speciálně zřízený účet u Komerční banky, a.s., na účet č.
115-5615400257/0100 nebo do pokladničky, která je umístěná u recepce v areálu nemocnice.

© 2019, Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace – všechna práva vyhrazena

Zaměstnání | Kontakty | Mapa stránek | Redakce webových stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑